Projekt drivhus

Forløbsbeskrivelse:

Navn på underviser: Ida Kristina Jart Kastrup og Bettina Brandt Jørgensen

Mail: idka@zbc.dk og bbrj@zbc.dk

Skole: ZBC

Niveau: EUD – GF2 Gastronom, Tjener og Receptionist

Elevantal: 20

Afviklet: Foråret 2021
Varighed: 5 dage

 

Formålet med dette forløb er, at eleverne skal starte deres egen fødevarevirksomhed, hvor de skal inddrage et eller flere verdensmål, samt beskrive og producere nogle af de fødevareprodukter, deres virksomhed fremstiller. Eleverne skal altså fx skabe en virksomhed med et helt nyt og anderledes produkt eller det kan være en virksomhed med et produkt som allerede er på markedet, som retænkes.

Elevernes virksomhed skal have indtænkt elementer fra: Økologi og Verdensmål i deres idégrundlag.

Underviseren kan i den forbindelse give gruppen et wildcard, for at udfordre eleverne på udviklingen af det fysiske produkt (fødevareprodukter/retter) som deres virksomhed sælger.

Forløbet handler dermed om, at eleverne får en ide om, hvad det kræver at starte sin egen virksomhed, og arbejde som selvstændig.

 

Forløbet tager udgangspunkt i at Danmark er nation i verden som afsætter flest økologiske fødevare og produkter til sine borgere. Til sammenligning bruger en gennemsnits europæer Kr. 379,00 pr. år til økologiske råvarer, hvor danskerne bruger Kr. 2300,00.
Forløbet har især fokus på Verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion – herunder også madspild. Alene i Danmark smider vi 24% af alle vores madvare i skraldespanden. Det svarer til 700.000 tons om året. Det vurderes fra FN’s fødevare organisation, at vi med verdenens samlede madspild ville kunne brødføde 3 milliarder mennesker på et år. FN besluttede i 2015 at lancere Verdensmålene for bæredygtig udvikling på globalt plan for såvel menneskerne og den planet vi bor på. I alt blev der lavet 17 mål – herunder 169 delmål og foreløbig er der sat et mål om indfrielse i 2030. Verdensmålene har stor bevågenhed og der bliver arbejdet på indfrielsen af disse verden over på alle planer. Hvorfor bl.a. er ZBC blevet en Verdensmål skole.

 

Projektindhold

Al materiale kan hentes i højre hjørne.

Eleverne skal arbejde med følgende opgave som omdrejningspunkt:

I dette projekt skal du og gruppen vælge en virksomheds type, hvori salg af fødevarer udgør en del af virksomhedens idé grundlag. Da vi har hhv. Gastronom – Tjener – Receptionist repræsenteret vil det også være en mulighed ex. at tænke i virksomheder, hvor fødevarer blot er en lille del af virksomhedens produkter – ex. morgenmad på et hotel o.a.

 

Hvordan kommer du i gang med din virksomhed - Forretningsplan

For at komme succesfuldt i gang med sin egen virksomhed/fødevare virksomhed – bør du gøre dig mange forskellige tanker, overvejelser og beslutninger, som vil kunne bære en succesfuld virksomhed et langt stykke hen ad vejen. Du skal udarbejde en forretningsplan, som i dette projekt bl.a. skal omhandle:

 • Idégrundlaget
 • Produkt/produkter
 • Målgruppen
 • Markedsføring
 • Visioner/handleplaner
 • Lovgivningen/tilladelser

 

 

Idégrundlag

Grundlaget for virksomhedens strategi – hvilken retning skal virksomheden arbejde hen imod. I skal i gruppen være ”skarpe” på hvad det er i jeres virksomhed, som gør at I bliver succesfulde/at kunderne vil købe det. Det er også her, at I skal indtænke de overordnede temaer – Økologi og Verdensmål:

 • Hvad er det, som gør lige nøjagtig jeres produkt/produkter unikt?
 • Hvilket behov dækker det hos en kunde/køber og hvorfor?
 • Hvad gør gruppens idé bedre end evt. konkurrenters virksomheder/produkter?

 

 

Produkter

Gruppen vil få udleveret en råvarekasse med indhold til et givent tema. Derfra skal gruppen udvikle et af de produkter som gruppens virksomhed ønsker at sælge.

Der skal vælges 1 produkt som afprøves på dag 2 i projektet som efterfølgende justeres til ny afprøvning på dag 4 i projektet.
Til pitchen den sidste dag i projektet skal der indgå dokumentation på udviklingen af produktet – enten via foto eller video. Der skal ligeledes til pitchen udarbejdes forslag til 2 yderligere produkter i gruppens valgte virksomhed – men disse skal alene beskrives og som illustration af disse produkter, kan der vælges et foto af et lignende produkt med gruppens forklaring. Det kunne også være en tegning som illustration.

 

Målgruppe/grupper

Gruppen skal ligeledes definere hvem virksomhedens primære kunder/gæster er. Vær opmærksom på, at det skal være den primære målgruppe som din markedsføring også skal rette sig i mod:

 • Alder
 • Køn
 • Økonomi – hvad skal produktet koste og har det betydning for målgruppen?
 • Særlige kendetegn/holdninger/meninger
 • Hvilken fysisk placering skal virksomheden have – ifht. målgruppen?

 

 

Markedsføring

Ud fra gruppens definerede målgruppe – skal I nu gøre jer nogle tanker/overvejelser om hvor/hvordan I vil gøre opmærksom på jeres produkt:

 • Sociale medier og i så fald hvilke
 • I en interesse organisation – det kan være alt fra fagblade til ex. samarbejds relationer med kolleger/konkurrenter
 • Opsøgende salgsarbejde
 • Annoncer/reklamer i såvel trykte som TV reklamer

 

Visioner

Gruppen skal ligeledes til pitchen komme med et bud på, hvor I ser virksomheden i fremtiden. I skal se 3 år frem og komme med et bud på hvilke handlinger der evt. skal til – for at komme i mål med visionerne. I dette skal også indgå elementer/overvejelser om hvordan gruppen ser at virksomhedens del indfrielse af Verdensmål vedr. ansvarlig produktion – ex. bæredygtighed og CO2 belastning.

 

Lovgivningen/tilladelser

Som fødevarevirksomhed i Danmark er der flere krav, som skal indfries – før du får lov at slå dørene op til din virksomhed. Gruppen skal undersøge hvad og hvilke tilladelser virksomheden skal have på plads – før der startes op – oprettelse af et CVR nr. o.s.v:

 • Hygiejne krav
 • Personale krav - ex. hvilke kvalifikationer skal en ansat have for ex. at producere/sælge fødevarer
 • Sikkerhedsmæssige krav på såvel bygninger som personale
 • Told og skat

 

Pitch på gruppens projekt

Den sidste dag i projektet skal du/gruppen – som i Løvens Hule – komme med et pitch/fremlæggelse på jeres virksomhed. Ud over underviserne – vil gruppen få tildelt en opponent gruppe, som også vil komme med deres vurdering af dig og din gruppes virksomhed – vi udgør altså sammen med jeres opponent gruppen et panel. Gruppen skal forvente, at der vil blive stillet spørgsmål undervejs i pitchen.

Gruppens fremlæggelse skal underbygges af enten plancher og/eller PP til projektor. Ønsker gruppen at ”pitche” via en video – skal alle gruppens medlemmer fremgå af videoen og vare et sted mellem 5 – 10 minutter. Der skal efterfølgende være min. 5 minutter til at stille spørgsmål til gruppens projekt.

Pitchen skal vare mellem 10 – 15 min. og indeholde:

 • Præsentation af virksomhedens idé grundlag
 • Præsentation af virksomhedens produkt med dokumentation fra dag 2 + 4
 • Præsentation af målgruppen og markedsføring
 • Præsentation af lovkrav
 • Præsentation af visioner for virksomheden
 • Gruppens egen vurdering af den valgte virksomheds hensyntagen til Økologi og Verdensmål
 • Gruppens vurdering af Iværksætteri delen
  • Hvor mange gruppemedlemmer overvejer en evt. fremtid som selvstændig
  • Hvilke tanker har gruppen gjort sig ifht. at gå fra arbejdstager til selvstændig – hvad ”kræves” det af dig som arbejdsgiver og vejen dertil?
  • Hvad kunne være fordelen ved at blive selvstændig – både for dig selv og for samfundet.
 • I skal desuden ”værdi ansætte” jeres projekt/virksomhed – altså hvad vurderer gruppen selv, at projektet er ”værd”

Efter jeres pitch og evt. spørgsmål – bliver gruppen bedt om at gå ud et kort øjeblik og panelet vurderer hvorvidt vi er enige med gruppen i jeres værdiansættelse/karakter. Efterfølgende kommer gruppen tilbage og der gives feedback på pitchen samt værdiansættelsen. I vil få nærmere oplyst om hvornår I skal pitche – når vi kender gruppernes deltagere samt hvem der er opponent til hvilken gruppen.