Ejendomsovertagelse

Forløbsbeskrivelse – Ejendomsovertagelsesprojekt

Tag: Kombineret forløb

Navn på underviser: Ole Maagaard Hansen

Mail: omh@dalumls.dk

Skole: Dalum Landbrugsskole

Niveau: Agrarøkonom - Velegnet for alle gymnasiale uddannelser

Elevantal: 18

Varighed: 40 lektioner

   

Forløbet sætter fokus på økonomi, budget, regnskab, samt menneskelige og andre ressourcer. Alle vigtige kompetencer hvis man skal være iværksætter i fremtiden, men hvad kræver det og hvordan er det at være iværksætter, hvis man skal købe en ejendom og drive den i fremtiden?
Dette projektet er skabt så virkelighedstro som muligt, hvilket betyder, at de studerende skal købe og drive en konkret landbrugsejendom, der er til salg på det frie ejendomsmarked. Ejendomsmæglere inddrages for at kunne besigtige de aktuelle ejendomme, ligesom de studerende skal udarbejde en rapport med mål, planer og budgetter for køb af ejendommen. Rapporten skal bruges som et oplæg til en konkret bank med henblik på at kunne låne penge til formålet. Rapporten sendes derfor til udvalgte banker og de studerende og bankrådgivere mødes efterfølgende fysisk, for at forhandle om banken vil gå ind i projektet.
Forløbet sætter derfor også fokus på, at de studerende skal kunne vurdere deres fremtidige køb ud fra et økonomisk og bæredygtigt perspektiv, ligesom de skal klarlægge deres egne kompetencer, for at afdække behovet for tilførelse af eventuelle nødvendige eksterne parter.

 

Introduktion:

At den studerende trænes i at:

 • Læse en salgsopstilling og være opmærksom på specielle forhold i en sådan
 • Beregne og vurdere prisen på en udbudt ejendom
 • Udarbejde et finansieringsforslag
 • Udarbejde planer og budgetter som kan bruges som et beslutningsgrundlag og bankoplæg.
 • Indgå i en professionel dialog med bank/kreditforeninger
 • Målgruppe/Uddannelse
 • Agrarøkonomuddannelsen


Varighed/opbygning:

Projektet forløber over hvad der svarer til 40 lektioner, som de studerende har til rådighed for udarbejdelse af projektet med vejledning af lærere (Grå mærkede tidspunkter i nedenstående skema. Den 26/10 er der afsat hvad der svarer til 6 lekioner til bankmøder og evaluering med lærerne.

 

Form og omfang:

Opgaven løses i grupper á 3 personer.

Omfang: Max 5 normalsiders tekst á 2400 anslag/side eksklusive figurer, tabeller og bilag

 

Evaluering

Fremlæggelse for banker mandag d. 26. oktober i tidsrummet kl. 8:15-11:45 under overværelse af lærere og medstuderende. Tilbagemelding til grupperne fra økonomilærerne fra 12:30-14.05 samme dag.

Fremlæggelsesmaterialet for banken bør være:

 • Præsentationsmateriale f.eks. i form af PP som viser:
 • Gruppens vision, mål og strategi med ejendommen (evt. SWOT og dynamisk strategi)
 • Produktion
 • Budget
 • Redegørelse for ejendommens pris, handelsomkostninger og finansiering heraf
 • Et CV på dig i gruppen I vælger der køber ejendommen


Der gives ikke karakter for opgaven. Den centrale vurdering i dette projekt er samtalen mellem repræsentanten fra pengeinstitut og de studerende.

 

Indhold til rapporten

Kort indledning med beskrivelse og vurdering af ejendommen

Giv en kort beskrivelse af den valgte ejendom. Beskrivelsen skal omfatte det, der har betydning for ejendommens anvendelse nu og i fremtidig drift. Dele af beskrivelsen kan være i form af bilag. Husk banken har også salgsopstillingen.

 

Gruppens vision og mål med ejendommen

Opstil personlige, produktionsmæssige og økonomiske mål.

Udarbejdelse og vurdering af SWOT.

 

Fastlæggelse af pris for ejendommen og finansiering heraf

Ejendommen overtages 1. januar 2021. Primo balance er hvad du ejer 31. december 2020. Du skal inddrage vækstfondens muligheder for medfinansiering ved førstegangs etablering.

 

Lav overslag over ejendommens pris efter realværdi- og rentabilitetsprincippet. Fastlæg herudfra hvad I vil give for den.
Der laves herefter en fordeling af købesummen på: fast ejendom (jord, stuehus, bygninger), inventar, maskiner, evt. besætning og evt. beholdninger og betalingsrettigheder.

Der udarbejdes et begrundet finansieringsforslag med ydelsesberegninger i låneberegningen, låne- og handelsomkostninger.

 

Beskrivelse og fastsættelse af forudsætninger for produktionen

Alle væsentlige biologiske/tekniske (produktionsomfang og – type, effektivitet, arbejdskraft) og prismæssige forudsætninger skal fastlægges og begrundes.

 

Planer for produktionen

Kan laves direkte i Ø90.
For husdyr tages der stilling til foderforsyningen
For planter tages der stilling til husdyrgødning

Produktionsbudgetter (incl. produktionsbudget kolonneopst.)


Samlet budget

Der udarbejdes og udskrives et 4-årigt driftsbudget (2021-2024)

Der udarbejdes og udskrives et månedsopdelt likviditetsbudget for 2021 og 2022 (sammendrag).

Der udarbejdes et groft skattebudget for betalt skat.

Følsomhedsanalyser beregnes på de væsentligste parametre for produktion og økonomi.

Relevante nøgletal beregnes.

 

Konklusion

Der konkluderes på udbudt pris i forhold til egen pris og de fremkomne budgetter, herunder vurderes det om projektet kan gennemføres under de anvendte forudsætninger.

 

Bilag

Her laves en indholdsfortegnelse over bilagene, hvorefter disse sættes ind i rækkefølge med fortløbende nummerering.

(Husk at kun relevante bilag skal med – som en hovedregel kan det siges, at kun bilag, der er henvist til i teksten er relevante)